قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مرتبه علمی

  رشته تحصیلی

  گرایش تخصصی

  مؤسسه محل خدمت

  1

  دکتر محمود عامری

  دانشیار( 1378 )

  

  مهندسی عمران

  مدیریت روسازی، ایمنی و تکنولوژی اسفالت

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  2

  دکتر محمود احمدی نژاد

  دانشیار( 1391 )

  مهندسی عمران

  برنامه ­ریزی حمل ونقل و ایمنی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  3

  دکتر حمید بهبهانی

  استاد( 1382 )

  مهندسی عمران

  برنامه ­ریزی حمل ونقل و ایمنی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  4

  دکتر حسن زیاری

  دانشیار( 1388 )

  

  مهندسی عمران

  تکنولوژی آسفالت

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  5

  دکتر شهریار افندی زاده

  دانشیار( 1382 )

  مهندسی عمران

  برنامه ­ریزی حمل ونقل و ایمنی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  6

  دکتر فریدون مقدس نژاد

  دانشیار( 1391 )

  مهندسی عمران

  روسازی راه- اجزاء محدود

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  7

  دکتر افشین شریعت

  دانشیار( 1391 ) 

  مهندسی عمران

  برنامه ­ریزی حمل ونقل و ایمنی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  8

  ابوالفضل حسنی

  استاد( 1390 )

  مهندسی عمران

  روسازی راه بتنی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

  9

  دکتر امیر کاووسی

  دانشیار( 1381 )

  

  مهندسی عمران

  روسازی راه-آسفالتی

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12435.25860.fa.html
برگشت به اصل مطلب