قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- تجهیزات تکمیلی مورد نیاز
تجهیزات تکمیلی مورد نیاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  · تجهیزات تکمیلی مورد نیاز

  § دستگاه آزمایش شیارشدگی هامبورگ

  § دستگاه آزمایش کشش مستقیم برای تعیین مقاومت چسبندگی

  § دستگاه آزمایش برش مستقیم

  § مجموعه دستگاههای آزمایشهای قیر بروش سوپرپیو

  § دستگاه تعیین مدول دینامیکی مخلوط آسفالتی

  § دستگاه تردد شمار الکترونیکی

  § باسکول اندازه گیری وزن محوری وسایل نقلیه در حین حرکت

  § دستگاه ثبت سرعت و سرعت سنج الکترونیکی

  § آونگ انگلیسی

  § دوربین های سنجش از راه دور

  § بازشوهای اضطراری

  § دستگاه جذب انرژی برخورد

  § نرم افزار شبیه ساز ترافیک شامل :

  § EMME-3

  § TRANCAT

  § VISUM

  § نرم افزار HCM-2

  § دستگاه UTM-25 و ملحقات لازم برای انجام آزمایش های زیر:

  § اندازه گیری مقاومت خمشی و برشی آسفالت

  § دوام و عمر مخلوط های آسفالتی

  § دستگاه اندازه گیری ناهمواری روسازی راهها شامل :

  § دستگاه IRI سنج

  § دستگاه FWA دستی و متحرک

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12440.25866.fa.html
برگشت به اصل مطلب