قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- طرحها و اقدامات
طرح‌ها و اقدامات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/6 | 
برنامه طرح‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه قطب علمی ‌پژوهشهای بنیادین در حوزه حمل و نقل در دو افق میان مدت و کوتاه مدت تنظیم شده است. طرح‌ها افق میان مدت بیشتر گرایش به یک برنامه پنج ساله دارد، حال آنکه اقدامات کوتاه مدت دارای افق یکساله است. پر واضح است که اقدامات کوتاه مدت دقیقاً سازگار با اهداف قطب و برنامه میان مدت قطب دارای وزن علمی ‌است.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12487.26123.fa.html
برگشت به اصل مطلب