قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اهداف کلان بند قانونی متناظر در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسترسازی، تبیین و توسعه فعالیتهای آموزشی و انجام پژوهشهای بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در داخل کشور در چهارچوب مطالعات نظری، تجربی و میدانی مرتبط با مهندسی حمل و نقل، راه و ترابری، مهندسی ترافیک، مهندسی ایمنی راه و مدیریت زیر ساختهای حمل و نقل بند «ﻫ» ماده «16»
تثبیت و اعتلای موقعیت علمی و پژوهشی کشور در سطح منطقه‌ای و فرا
منطقه‌ای درزمینه موضوع قطب علمی
ماده «16»
انجام پژوهش‌های مستقل و مشترک با مراکز تحقیقاتی فرا منطقه‌ای در راستای توسعه پایدار کشور بندهای «ﻫ »و
«و-3» ماده «16»
معرفی و توسعه فناوریهای نوین در جهت رفع نیازهای کشور در زمینه‌های تخصصی مرتبط با موضوع قطب علمی بند «و-8» ماده «16»
گسترش مرزهای دانش و فناوری در سطح ملی و بین المللی و اعتلای موقعیت علمی کشور بند «و-8» ماده «16» و بند «الف-3» ماده «20»
ایجاد فرصت‌ها و جلب همکاری با گروه‌های تحقیقاتی مرتبط در زمینه‌های مدیریت روسازی، حمل ونقل و ایمنی در داخل و خارج از کشور بندهای «د» و
«و-3» ماده «16»
مشارکت در حوزه های تصمیم‌سازی و تصمیم گیری کشوری پیرامون موضوعات مدیریت روسازی، حمل و نقل و ایمنی بند « ﻫ» ماده «17»، بند «ک» ماده «18»، بندهای «و-1» و
«و-3» ماده «163»
 
توسعه و هدایت تحقیقات دانشگاهی بندهای «الف» و « ﻫ » ماده «17»
تربیت نیروهای متخصص بند «الف» ماده 20
انتشار نتایج پژوهشها و تحقیقات انجام شده در قطب علمی درقالب نشریات علمی بند «و-8» ماده «16» و بند «الف-2» ماده «20»
ایجاد و تقویت یک هسته علمی در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در زمینه‌های تخصصی مرتبط با قطب علمی با بکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت بند «ط» ماده «18»
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12433.25857.fa.html
برگشت به اصل مطلب