قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- مدیر قطب
مدیر قطب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
رتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی راه و ترابری
تلفن 3104
نمابر 77240398 - (09821)
پست الکترونیکی Ameri AT iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12464.26047.fa.html
برگشت به اصل مطلب