قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- کارکنان اصلی
کارکنان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  به منظور توسعه پژوهش در محدوده گسترده از مباحث مدیریت روسازی، حمل و نقل و ایمنی، همکاران اصلی قطب علمی در زمینه های تخصصی مرتبط با اهداف قطب علمی فعالیت خواهند نمود. وظیفه هر یک از همکاران اصلی، انجام و توسعه پژوهش های بنیادی، توسعه ای، کاربردی و آزمایشگاهی در زمینه تخصصی به شرح ذیل می باشد.

 

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مرتبه علمی

  زمینه فعالیت در راستای اهداف قطب علمی

  1

  دکتر محمود عامری

  دانشیار

  مدیریت روسازی، ایمنی و تکنولوژی اسفالت

  2

  دکتر محمود احمدی نژاد

  دانشیار 

  ایمنی در ترافیک

  3

  دکتر حمید بهبهانی

  استاد

  مهندسی ترافیک، طرح هندسی راه

  4

  دکتر حسن زیاری

  دانشیار

  تکنولوژی آسفالت

  5

  دکتر شهریار افندی زاده

  دانشیار

  سیتمهای حمل ونقل و ایمنی

  6

  دکتر فریدون مقدس نژاد

  دانشیار

  روسازی راه-اجزاء محدود

  7

  دکتر افشین شریعت

  دانشیار

  حمل نقل همگانی، ایمنی

  8

  ابوالفضل حسنی

  استاد

  روسازی راه - بتنی

  9

  دکتر امیر کاووسی

  دانشیار

  روسازی راه - آسفالتی

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://www.iust.ac.ir/find-87.12436.25861.fa.html
برگشت به اصل مطلب